نشانی:قزوین،شهرک عارف،بلوار ارتباطات،کوچه کیمیا نهم

کدپستی:3414799173

تلفن:33885401-028

نمابر:33885400-028

پست الکترونیک:Email:mantaghe4@qazvin.ir