واحد عمراني:

 

دوام پويايي و توسعه پايدار يك شهر مستلزم و ايجاد تناسب توان و هماهنگي ميان ساختارهاي گوناگون و متنوع آن است از طرفي اهميت و آباداني ،نقش موثري كه اين امرسازماندهي عموم شهر را ايجاد مي كند و هم اكنون اين واحد عالي ترين مرجع تصميم گيري  و نظارت برحسن احراي پروژه هاي شهري است و فعاليت هاي آن از قبيل نظارت برحفاري و صدور مجوزات لازم و نظارت بر پروژه هاي تحت اجراي پیمانکاران و ...

 

 شرح وظايف پرسنل واحد عمراني  

 

 

مسئول عمراني منطقه

 

مسئول عمراني منطقه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات 

 

برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد اماني منطقه

 

برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد حفاري منطقه

 

برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد ترافيك منطقه

 

الويت بندي و نظارت بر عملكرد نقشه برداري عمراني منطقه

 

هماهنگي با ساير واحدهاي عضو و غير عضو شهرداري ( مرتبط با پروژه هاي عمراني )

 

تنظيم جدول بودجه پيشنهادي سال بعد

 

پيگيري جهت جذب پيمانكاران جديد مطابق الويت بندي و زمانبندي اجراي پروژه ها

 

نظارت بر زمان بندي اجراي پروژه ها

 

 

 

ناظر پروژه هاي فني و عمراني

 

ناظر پروژه هاي فني و عمراني زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه مي نمايد  

 

شرح مسئوليت و اختيارات 

 

نظارت بر عملكرد پيمانكاران (كيفيت ، سرعت، ايمني )

 

تنظيم صورتجلسات احجام و بررسي صورت وضعيت هاي موقت و قطعي

 

پيگيري و رفع موارد نقص احتمالي پروژه ها و صدور دستور كار

 

رسيدگي به درخواست هاي ارباب رجوع

 

كارگر اماني

 

كارگر اماني زير نظر مسئول اماني انجام وظيفه مي­نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

بارگيري و تخليه مصالح

 

اجراي دستور كار مسئول امور اماني

 

رعايت كامل مسايل ايمني

 

حفظ و حراست از مصالح ( مربوط به امور اماني )

متصدي امور دفتري

متصدي اموردفتري زير نظر مسئول عمراني انجام وظيفه مي­نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

تايپ ارجاعي از طرف مسئول مستقيم

 

تايپ ، ثبت و چاپ نامه­هاي ارجاعي

 

هماهنگي جهت تشكيل جلسات

 

تايپ صورتجلسات تشكيل شده در حوزه فعاليت

 

 

 

مسئول امور اماني

 

مسئول امور اماني زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه مي­نمايد 

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

بازديد از موضوع درخواستهاي مردمي

 

صدور دستور كار در خصوص درخواستهاي مردمي

 

كنترل كاركرد كارگران

 

كنترل مصالح ( مربوط به امور اماني)

 

كنترل ماشين آلات ( مربوط به امور اماني)

 

پيگيري تهيه مصالح مورد نياز و تأمين آن

 

پيگيري ماشين آلات مورد نياز و تأمين آن

 

 

مسئول ترافيك

 

مسئول ترافيك زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه می نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

نظارت و پيگيري پروژه هاي ترافيكي در حال اجرا در سطح منطقه

 

شناسايي مشكلات و گره هاي ترافيكي در سطح منطقه و ارائه راهكارهاي پيشنهادي

 

انتقال درخواستهاي ترافيكي به معاونت حمل ونقل و ترافيك و دريافت اقلامات فني و پاسخهاي كارشناسي از معاونت

 

انجام بازديدهاي ميداني و تهيه عكس و فيلم جهت مستند سازي و تهيه گزارش

 

نظارت و پيگيري امور مربوط به طرحها و بازديدهاي ادواري

 

پاسخگويي به مكاتبات مرتبط

 

 

 

 

 

مسئول نظارت بر حفاريها 

 

مسئول نظارت بر حفاريها نظر مسئول عمراني انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

صدور مجوزهاي حفاري انشعابات و اتفاقات و خطهاي طولي

 

نظارت بر كيفيت ترميم حفاري هاي سطح شهر همكاري با كميسيون هماهنگي حفاريها

 

بررسي نامه هاي ارجاعي از طرف دفتر عمراني منطقه

 

پيگيري و هماهنگي با شركت هاي حفار در خصوص پروژه هاي عمراني

 

 

 

 

 

                                                               

: واحد عمراني

 

دوام پويايي و توسعه پايدار يك شهر مستلزم و ايجاد تناسب توان و هماهنگي ميان ساختارهاي گوناگون و متنوع آن است از طرفي اهميت و آباداني ،نقش موثري كه اين امرسازماندهي عموم شهر را ايجاد مي كند و هم اكنون اين واحد عالي ترين مرجع تصميم گيري  و نظارت برحسن احراي پروژه هاي شهري است و فعاليت هاي آن از قبيل نظارت برحفاري و صدور مجوزات لازم و نظارت بر پروژه هاي تحت اجراي پیمانکاران و ...

 

 شرح وظايف پرسنل واحد عمراني  

 

 

مسئول عمراني منطقه

 

مسئول عمراني منطقه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات 

 

برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد اماني منطقه

 

برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد حفاري منطقه

 

برنامه ريزي و پيگيري و نظارت عاليه بر عملكرد واحد ترافيك منطقه

 

الويت بندي و نظارت بر عملكرد نقشه برداري عمراني منطقه

 

هماهنگي با ساير واحدهاي عضو و غير عضو شهرداري ( مرتبط با پروژه هاي عمراني )

 

تنظيم جدول بودجه پيشنهادي سال بعد

 

پيگيري جهت جذب پيمانكاران جديد مطابق الويت بندي و زمانبندي اجراي پروژه ها

 

نظارت بر زمان بندي اجراي پروژه ها

 

 

 

ناظر پروژه هاي فني و عمراني

 

ناظر پروژه هاي فني و عمراني زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه مي نمايد  

 

شرح مسئوليت و اختيارات 

 

نظارت بر عملكرد پيمانكاران (كيفيت ، سرعت، ايمني )

 

تنظيم صورتجلسات احجام و بررسي صورت وضعيت هاي موقت و قطعي

 

پيگيري و رفع موارد نقص احتمالي پروژه ها و صدور دستور كار

 

رسيدگي به درخواست هاي ارباب رجوع

 

كارگر اماني

 

كارگر اماني زير نظر مسئول اماني انجام وظيفه مي­نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

بارگيري و تخليه مصالح

 

اجراي دستور كار مسئول امور اماني

 

رعايت كامل مسايل ايمني

 

حفظ و حراست از مصالح ( مربوط به امور اماني )

متصدي امور دفتري

متصدي اموردفتري زير نظر مسئول عمراني انجام وظيفه مي­نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

تايپ ارجاعي از طرف مسئول مستقيم

 

تايپ ، ثبت و چاپ نامه­هاي ارجاعي

 

هماهنگي جهت تشكيل جلسات

 

تايپ صورتجلسات تشكيل شده در حوزه فعاليت

 

 

 

مسئول امور اماني

 

مسئول امور اماني زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه مي­نمايد 

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

بازديد از موضوع درخواستهاي مردمي

 

صدور دستور كار در خصوص درخواستهاي مردمي

 

كنترل كاركرد كارگران

 

كنترل مصالح ( مربوط به امور اماني)

 

كنترل ماشين آلات ( مربوط به امور اماني)

 

پيگيري تهيه مصالح مورد نياز و تأمين آن

 

پيگيري ماشين آلات مورد نياز و تأمين آن

 

 

مسئول ترافيك

 

مسئول ترافيك زير نظر مسئول عمراني منطقه انجام وظيفه می نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

نظارت و پيگيري پروژه هاي ترافيكي در حال اجرا در سطح منطقه

 

شناسايي مشكلات و گره هاي ترافيكي در سطح منطقه و ارائه راهكارهاي پيشنهادي

 

انتقال درخواستهاي ترافيكي به معاونت حمل ونقل و ترافيك و دريافت اقلامات فني و پاسخهاي كارشناسي از معاونت

 

انجام بازديدهاي ميداني و تهيه عكس و فيلم جهت مستند سازي و تهيه گزارش

 

نظارت و پيگيري امور مربوط به طرحها و بازديدهاي ادواري

 

پاسخگويي به مكاتبات مرتبط

 

 

 

 

 

مسئول نظارت بر حفاريها 

 

مسئول نظارت بر حفاريها نظر مسئول عمراني انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

صدور مجوزهاي حفاري انشعابات و اتفاقات و خطهاي طولي

 

نظارت بر كيفيت ترميم حفاري هاي سطح شهر همكاري با كميسيون هماهنگي حفاريها

 

بررسي نامه هاي ارجاعي از طرف دفتر عمراني منطقه

 

پيگيري و هماهنگي با شركت هاي حفار در خصوص پروژه هاي عمراني