مدير منطقه :


مدير منطقه تحت نظارت و سرپرستي شهردار قرار داشته ، اختيارات و تعهدات زير را بر عهده دارد
شرح مسئوليت و اختيارات :
نظارت بر حسن انجام كليه امور منطقه به منظور پيشبرد اهداف شهرداري
صدور دستور لازم در خصوص درخواستهاي مراجعين و ارجاع به واحد هاي ذيربط
اقدام در مورد دستوراتي كه از طرف مافوق ارجاع ميگردد
كنترل و تاييد پروانه ساختماني  ، عدم خلاف و پايانكاربعد از بررسي واحدهاي شهرسازي، درآمد، مالي و معاون منطقه
تاييد و كنترل پروانه هاي تكميل شده و ارسالي به گروه كارشناسان و كميسيون هاي ماده صد
امضاء مكاتبات في مابين شهرداري با اداره ها و ارگان ها كه بار مالي و تعهد براي شهرداري منطقه ايجاد  مي نمايد
نظارت بر عمليات ساختماني محدود منطقه با رعايت مقررات شهرسازي
برنامه ريزي و تنظيم بودجه منطقه طبق دستورالعمل هاي ستاد
نظارت در امور اداري ، ارزشيابي و استخدامي منطقه طبق دستور العمل هاي ستاد
نظارت بر عملكرد كليه سازمانهاي شهرداري در محدوده منطقه
امضاء احكام صادره پرسنلي
 

معاون منطقه :


معاون منطقه كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد
شرح مسئوليت و اختيارات :
ايجاد هماهنگي بين واحدها در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان
نظارت بر حسن انجام كليه امور منطقه
صدور دستور لازم در خصوص در خواستهاي مراجعين و ارجاع به واحدهاي ذيربط
اقدامات لازم در خصوص دستوراتي كه از طرف مدير منطقه ارجاع مي گردد
امضاء پرونده ها و نامه هاي صادره ، دستور نقشه، كميسيون ماده صد ، دفاتر اسناد رسمي ، بانكها
امضاء مكاتبات في ما بين شهرداري با اداره ها و ارگانها
تشكيل جلسات كميته درآمد منطقه و پيگير ي مطالبات شهرداري
تشكيل جلسات گروه املاك و شهرسازي و پيگيري كار ها
بررسي و ارجاع كليه شكايات به دواير مربوطه جهت بررسي و اقدام لازم
امضاء خروجي هاي شخصي و اداري و مرخصي كارمندان
كنترل و پاراف پروانه¬هاي ساختماني و پايان كارها
مسئول استقرار طرح تكريم ارباب رجوع در منطقه
 

مسئول دفتر :

 


مسئول دفتر و پيگيري كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد.
شرح مسئوليت و اختيارات :
پيگيري مكالمات تلفني
انجام امور مربوط به كارتابل و پاراف مدارك
بايگاني و ثبت ورود و خروج مكاتبات و مدارك
راهنمايي ارباب رجوع
دريافت و ارسال كليه نامه ها در دفتر مدير منطقه
كنترل و تأييد نامه ها از طريق اتوماسيون قبل از امضاء مديريت
هماهنگي جهت تشكيل جلسات
هماهنگي كليه ملاقات كنندگان با مدير منطقه
هماهنگي در كليه امور ارجاعي به دفتر مدير منطقه
انجام ساير امور محوله از طرف مدير منطقه