واحد حقوقی:

 

مسئوليت حساس و خطير اعمال قانون و مقررات و دفاع از حقوق شهرداري ، در رابطه با دعاوي مطروحه عليه شهرداري و طرح دعاوي به منظور وصول دعاوي به منظور وصول حقوق شهرداري، رفع اشكالات حقوقي موجود در واحدها و حل و فصل آنها ، روشن كردن بعضي از موارد غامضي (تفسير و عليل )و اظهار نظر حقوقي در رابطه با سوالات مطروحه از سوي واحد هاي تابعه ، همچنين تنظيم دادخواست شكوائيه كيفري ، اظهار نامه و اخطاريه ،مزايده و مناقصه و همكاري در اجراء آرا كميسيون هاي موضوع كانون شهرداري ها ، پاسخ استعلام هاي مراجعه ، ابلاغ قوانين و مقررات و چگونگي اجراي آنها ، در شركت در كميته ها و كميسون هاي خاصي و ... از جمله وظايفي است كه برعهده اداره حقوقي شهرداري مي باشد

 

 شرح وظايف پرسنل واحد حقوقي  

 

مشاور حقوقي:

                                                                                                   

مشاور حقوقي منطقه زير نظر مستقيم مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات:

 

ارائه مشاوره حقوقي به شهردار و ساير واحدهاي شهرداري

 

اقامه دعوي حقوقي و كيفري در ارتباط با دعاوي شهرداري

 

دفاع از حقوق شهرداري و پرسنل شهرداري در خصوص دعاوي مطروحه به طرفيت شهرداري

 

تنظيم تعهد نامه ، صلحنامه و ساير قراردادها

 

شركت در جلسات رسيدگي دادرسي در ديوان عدالت اداري و محاكم عمومی

عضويت در گروه املاك و توافق منطقه

 

تهيه لوايح حقوقی

                                                       

كارشناس حقوقي منطقه زير نظر مشاور حقوقي انجام وظيفه مي نمايد    

 

شرح مسئوليت و اختيارات:

 

پاسخ به استعلامات حقوقي مراجع قضايي و غيره

 

پيگيري چكهاي برگشتي از طريق مراجع قضايي

 

پيگيري پروژه هاي شهرداري در مراجع قضايي و حقوقي و انتظامي و اداري به عنوان نماينده حقوقي

 

پاسخ به دادخواستهاي ديوان عدالت اداري و تنظيم لايحه جهت ارسال به ديوان

 

شركت در جلسات رسيدگي به پرونده هاي حقوقي شهرداري در مراجع قضايي

 

مراجعه به دادگستري جهت صدور اجرائيه و برگ جلب

 

مكاتبه با ادارات ، دادگستري و ... در ارتباط با امور محوله

 

تاييد تعهد نامه جهت ارائه به واحد شهرسازي ، تاييد وكالتنامه و اسناد رهني جهت ارائه به واحد درآمد

 

مراجعه به شعب دادگستري ، شوراي حل اختلاف ، دادسرا ، كلانتري و ... در ارتباط با امور محوله

 

تهيه و تنظيم لوايح دفاعيه در ارتباط با دعاوي حقوقي و كيفري شهروندان از شهرداري

 

پاسخ به استعلامات واحدهاي داخلي شهرداري در ارتباط با مسائل حقوقي

 

انجام امور دفتري واحد حقوقي