واحد حراست

واحد حراست شهرداري در راستاي انجام وظایف محوله جهت سالم سازی محيط شهرداري حول محورهاي چهار گانه آموزش ، توجيح، پيشگيري و اقدام آغاز نمود و در قالب سه بخش حفاظت فيزيكي ، حفاظت اسناد و مدارك و حفاظت پرسنلي فعاليت مي نمايد.