واحد اداری، کارگزینی:

 

كارگزيني بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظایف ، عهده دار مسائل با اهميتي چون تهيه شرح وظايف مشاغل مختلف، نظم بخشيدن به پرونده هاي پرسنل ، صدور احكام استخدامي ،اعمال و اجرا آئين نامه و مقررات استخدامي، افزايش سنواتي، ارتقاء برگرد، مرخصي و.... مي باشد.

 

مسئول امور اداري و پرسنلي

 

مسئول امور اداري و پرسنلي كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد

 

 

 

شرح مسئوليت و اختيارات

 

تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل انتظامي

 

تهيه و تنظيم آمار ماهيانه (امكانات – نيروي انساني )

 

صدور احكام پرسنلي اعم از بازنشستگي و باز خريدي و ....

 

صدور ابلاغهاي داخلي پرسنل – صدور تسويه حساب پرسنل

 

نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه (دبيرخانه، بايگاني)

 

ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه

 

 

 

 

 

كارگزين

 

كارگزين زير نظر مسئول امور اداري و پرسنلي انجام وظيفه مي ­نمايد  

 

 

 

شرح مسئوليت و اختيارات

 

كنترل ورود و خروج از طريق برگه هاي مربوطه و دستگاه كارت ساعت

 

تطبيق مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق و ساعتي

 

بايگاني مدارك پرسنلي

 

تنظيم قراردادهاي پرسنلي

 

صدور احكام پرسنلي

 

صدوركاردكس مرخصي ساليانه

 

تنظيم كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهيانه

 

انجام امور اداري مربوط به بيمه كاركنان ( تامين اجتماعي + تكميلي

 

هماهنگي و انجام امور رفاهي

 

پيگيري ابلاغهاي داخلي و صدور تسويه حساب پرسنلي

 

تنظيم آمار ماهيانه

 

مسئول بايگاني:

 

مسئول بايگاني كه زير نظر مسئول امور اداري و پرسنلي انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

نظارت بر عملكرد كار كنان بايگاني

 

كنترل نامه ها و استعلامات وارده به بايگاني جهت قرار دادن در پرونده ها

 

نظارت بر تحويل و در يافت پرونده ها از قسمتهاي مختلف

 

تشكيل پرونده برابر كدهاي تعيين شده در قسمتهاي مربوطه

 

بايگاني نامه ها و پيش نويس ها و استعلامات

 

ثبت نامه هاي وارده در سيستم رايانه اي بايگاني

 

ثبت نامه ها و پرونده ها در دفاتر بايگاني

 

شماره گذاري كليه سوابق ارسالي به بايگاني

 

تحويل گرفتن پرونده و نامه ها از دبيرخانه و بررسي شماره صادره آن پرونده

 

متصدي بايگاني

 

متصدي بايگاني كه زير نظر مسئول بايگاني انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

ثبت پرونده هاي وارد به بايگاني در سيستم رايانه اي

 

ويرايش پرونده هاي وارد به بايگاني

 

جستجوي پرونده ها در سيستم رايانه اي و دفاتر بايگاني

 

برگ شماري و شماره گذاري پرونده هاي وارد به بايگاني

 

جابجايي پرونده هاي وارد در بايگاني و طبقه بندي آنان براساس كد گذاري

 

بايگاني نمودن كليه برگه هاي وارد در بايگاني و جابجا نمودن آنان در پرونده هاي مربوطه

 

تعويض زونكن هاي فرسوده و پشت نويسي پروند ه ها و زونكن ها

 

مسئول دبيرخانه:

 

مسئول دبير خانه زير نظر مسئول امور اداري و پرسنلي انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

كنترل در امور ثبت و توزيع و تفكيك نامه هاي وارده به شهرداري و ارجاع به دواير ذيربط

 

كنترل و تصحيح نامه هاي صادره از نظر آيين نگارش

 

حفظ و نگهداري كليه اسناد و اوراق و سوابق اداري واحد مربوطه

 

نظارت مستمر در حسن اجرائي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات

 

ارجاع سوابق و پرونده هاي صادره به واحد هاي مربوطه و بايگاني

 

تطبيق پيش نويس هاي اداري و تهيه گزارشات و ارائه آمارهاي لازم

 

تطبيق پيش نويس ها و نامه هاي تايپ شده 

 

تحويل نامه هاي صادره به ارباب رجوع

 

تفكيك نامه هاي وارده و صادره و ارسال رونوشت نامه ها به واحد هاي مربوطه

نامه رسان:

 

  نامه رسان زير نظر مسئول دبيرخانه انجام وظيفه مي­ نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

ارسال كليه نامه‌هاي صادره اعم از محرمانه و عادي

 

بايگاني نامه‌هاي وارده و صادره

 

ارسال رونوشت نامه‌هاي صادره به واحدهاي اقدام كننده

 

متصدي اموردفتري دبيرخانه

 

متصدي امور دفتري دبيرخانه كه زير نظر مسئول دبيرخانه انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

تايپ نامه ها

 

ثبت نمودن نامه ها

 

ارجاع نامه ها توسط اتوماسيون اداري به واحدهاي مربوطه

 

پرينت نامه ها

 

اسكن نامه هاي وارده در سيستم اتو ماسيون اداري

 

ارائه آمار ماهيانه

 

ثبت نامه ها در دفاتر

 

مسئول خدمات عمومي

 

مسئول خدمات عمومي زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

نظارت بر حسن انجام كار كارگران خدماتي

 

نظارت بر حسن انجام كار رانندگان آژانس

 

به كارگيري نيرو هاي خدماتي و نظارت بر كار آنان

 

نظارت بر نگهداري ساختمان و تأسيسات منطقه

 

درخواست نمودن كالا و وسايل جهت واحد خدمات

 

نظارت بر كنترل روشنايي و برق و لوله هاي آب و شوفاژ وكولر

 

نظارت بر حسن انجام نظافت ساختمان منطقه و نگهداري فضاي سبز

 

نظارت بر حسن انجام كار اپراتور تلفنخانه

 

هماهنگي و همكاري با كارپردازي جهت عمليات حمل و نقل و جابجايي ، تخريب ، ترميم و نوسازي

 

 

كارگر خدمات

 

كارگر خدمات كه زير نظر مستقيم مسئول خدمات عمومي انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

شستشو و نظافت كل ساختمان

 

تهيه چاي و توزيع آن بين قسمتها

 

رساندن دستورات و پيامهاي كتبي و شفاهي به ساير واحدها

 

پخش نمودن نامه هاي داخلي و گرفتن كپي

 

جابجا نمودن وسايل اتاق ها

 

نصب پلاكاردها و چراغهاي محوطه در ايام سوگواري و جشنها

 

همكاري و خدمات دهي در امور رفاهي

 

پذيرايي مدعوين در جلسات

 

انجام امور محوله از طرف مسئول خدمات در حيطه شرح مسئوليت

 

اپراتور تلفن

 

اپراتور تلفن كه زير نظر مستقيم مسئول خدمات عمومي انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

ارتباط دادن بين خطوط داخلي و شهري منطقه

 

پاسخ گويي به تلفن هاي داخلي و شهري

 

نگهداري از دستگاه آمپلي فاير و اطلاع رساني در منطقه

 

نگهداري دستگاه سانترال