واحد درآمد و نوسازی

مسئول درآمد:

 

مسئول درآمد كه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مينمايد

 

 

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

 

 

كنترل و بررسي روزانه كارهاي افراد زير مجموعه

 

محاسبه و تعيين قيمت منطقه اي براساس جدول و دفترچه ارزش معاملاتي روز

 

رسيدگي به امور چك هاي اقساطي ارباب رجوع

 

پاراف استعلامات دفترخانه ها و بانكها و پروانه ها

 

بررسي و پاراف پرونده هاي كسب و نوسازي

 

بررسي و وصو ل چك هاي منطقه

 

بررسي و آمار روزانه و ماهانه شهرداري منطقه به مديريت و شهرداري مركز

 

شركت در جلسات در آمد و بودجه شهرداري

 

ارائه و پيشنهاد راه­حل­ جهت درآمدزايي بيشتر و رسيدن هرچه سريعتر به كسب درآمدهاي پايدار

 

 

 

  

 

متصدي درآمد 

 

متصدي در آمدهاي عمومي كه زير نظر مسئول در آمد انجام وظيفه مي نمايد

 

 

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

 

 

محاسبه عوارض صدور پروانه و پا يا نكار (مسكوني، تجاري ، اداري و ......)

 

محاسبه 2% عوارض نقل و انتقال عرصه و اعيان

 

محاسبه عوارض تفكيك عرصه و اعيان

 

محاسبه عوارض هزينه آماده سازي

 

محاسبه هزينه حفاري ها

 

محاسبه عوارض كسري پاركينگ

 

محاسبه عوارض اضافه بنا مربوط به تخلفات ساختماني

 

محاسبه عوارض بالكن سمت شارع و خريد آن

 

محاسبه عوارض مازاد بر تراكم و خريد آن

 

مميزي و نوشتن فيش عوارض

 

 

 

 

 

مسئول نوسازي

 

مسئول نوسازي كه زير نظر مسئول درآمد انجام وظيفه مي نمايد

 

 

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

 

 

كنترل و چك نمودن كارهاي افراد زير مجموعه

 

محاسبه و تعيين عوارض سالانه املاك و مستحد ثات واقع در آن طبق ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري و استخراج قيمت هاي منطقه بندي از دفترچه هاي دارايي بر اساس دستورالعمل وزارت كشور

 

تجديد مميزي و بلوك گردشي هر 5 سال يكبار در سطح منطقه طبق مجموعه قوانين نوسازي

 

مميزي املاكي كه تازه تفكيك شده است

 

بررسي و تأييد كليه نامه ها و استعلام ها

 

ايجاد وصولي و مفا صا براي املاكي كه عوارض پرداخت نموده باشند

 

تشكيل پرونده نوسازي براي تمامي املاك با توجه به مميزي و مراجعه مالكين

 

ايجاد عوارض و صور تحساب سالانه بصورت فيش انبوه و موردي

 

كنترل پلاك كوبي روي نقشه و توجيه پلاك كوب ، وصولي روزانه

 

رسيدگي به پرونده هاي نوسازي اعم از مفاصا حساب

 

اظهار نظر در مورد مميزي ،سال ساخت ،نوع كاربري املاك ،تاريخ و نحوه بهره برداري به دواير مختلف شهرداري

 

 

 

 

 

متصدي نوسازي

 

متصدي نوسازي كه زير نظر مسئول نوسازي انجام وظيفه مينمايد

 

 

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

 

 

محاسبه عوارض ساليانه

 

تشكيل و تكميل پرونده ها

 

بايگاني نمودن پرونده ها

 

كمك در توزيع فيش و اخطاريه ها 

 

نوشتن اخطاريه از روي پرونده هاي فاقد مميزي

 

بلوك گردشي و مميزي املاك بصورت ماهيانه

 

پيگيري ماده 12 (قطع برق بدهكاران نوسازي )

 

ورود فيشهاي وصول شده نوسازي بصورت روزانه در سيستم رايانه

 

تهيه فيش انبوه و فردي براي املاك منطقه

 

بازديد از محل جهت رفع اشكال پرونده و تعيين پلاك

 

ورود اطلاعات اراضي تفكيك شده جديد و آپارتمانهاي جديدالاحداث به سيستم رايانه

 

مكاتبه با ادارات جهت اخذ عوارض

 

 

 

 

 

متصدي پيشه وران

 

متصدي پيشه وران كه زير نظر مسئول درآمد انجام وظيفه مي نمايد

 

 

 

شرح مسئوليت و اختيارات :

 

 

 

استفاده از مميزي پيشه وران بعنوان يك منبع اطلاعاتي

 

بايگاني نمودن اسناد مربوط به پيشه وران طبق پرونده هاي موجود و به روز نمودن اطلاعات

 

پاسخ دادن به استعلامات مربوط به سرقفلي، اتحاديه ها و اجاره نامه­ها

 

مكاتبه با سازمان آتش نشاني جهت املاك تجاري

 

به روز نمودن وصول و مفاصا براي مغازه هايي كه عوارض كسب و پيشه را پرداخت نموده اند

 

صدور فيش براي تحويل به مستاجرين و مالكين كسب و پيشه

 

تكميل پرسشنامه براي هر واحد صنفي و تجاري

 

ارسال پرونده هايي كه عوارض صنفي خود را پرداخت نكرده اند به كميسيون 77 شهرداري

 

نشست و هماهنگي با مجمع امور صنفي و يا اتحاديه ها نسبت به گرفتن پروانه كسب و پيگيري

 

بررسي و كنترل و ساخت و ساز هاي انجام شده و ارجاع تخلفات به كميسيون ماده صد

 

بررسي تقاضاي مالكين جهت مجوز صدور پروانه كسب ، سرقفلي ، اجاره نامه و غيره

 

بازديد از محل و بررسي تخلفات تجاري و ساخت و سازهاي غيرمجاز