* *

معرفی مدیر

 

*نام و نام خانوادگی: داریوش قاسمی

*تاریخ تولد:1354

*مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

*رشته تحصیلی:برنامه ریزی شهری

 

مهارت هاي تخصصي وسوابق پژوهشي:

 

·  آشنايي با نرم افزار تخصصي کميسيون ماده صد- شهرسازي -سرا

 

·  آشنايي با نرم افزارهاي معماري شهرسازي(GIS-Autocadو...)

 

·  آشنايي با قوانين و مقررات شهرسازي و معماري

 

·  آشنايي با ضوابط طرح هاي تفصيلي و جامع شهري

 

·  آشنايي با طرح CDS و طرح هاي ساختاري - راهبردي

 

سوابق حرفه اي

 

· دبير کميسيون ماده صد شهرداري قزوين

 

· رئيس دايره فني شهرداري منطقه يک قزوين

 

· معاونت شهرداري منطقه 2 قزوين

 

· مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين